$$$...สพป.เชียงราย เขต 3 กำหนดจัดการการประเมินอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-4 วันที่ 23-24 ก.พ.2560 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 (พร้อมกันทั้งเขต) ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ...$$$... ด้วย สพป.เชียงราย เขต 3 ได้นำรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 - 2 ของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของผู้ขอรับการประเมิน เสนอต่อที่ประชุม กศจ.เชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางฉวีวรรณ จันภักดี 2. นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล 3. นางดลใจ ทนุตัน 4. นางสาวปุณณดา คำนันท์ ให้ข้าราชการครู ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับคำสั่งประเมิน ด้านที่ 1 - 2 ได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หากมีปัญหา ให้ประสาน คุณศิริเพ็ญ ธุวะคำ ..0816722636

 


               
          $$$...นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งได้บูรณาการทุกจุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
           $$$...นายชรินทร์ สมภิวงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ประธานกลุ่มป่าสักศรีดอนมูล) อ.แม่จัน นายปิยะศักดิ์ ชนะชัย ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง อ.แม่ฟ้าหลวง นายอุทัย แสงแก้ว รอง ผอ.รร.บ้านศรีดอนมูล อ.เชียงแสน มารับแบบทดสอบการออกเขียนได้และร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ของนักเรียนชั้น ป.1-4 เพื่อจัดการสอบในวันที่ 23-24 กพ.2560 ตามนโยบาย สพฐ.
 

ข่าวย่อย
          $$$...สพป.เชียงราย เขต 3 กำหนดจัดการการประเมินอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-4 วันที่ 23-24 ก.พ.2560 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 (พร้อมกันทั้งเขต) ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ...$$$... ด้วย สพป.เชียงราย เขต 3 ได้นำรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 - 2 ของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของผู้ขอรับการประเมิน เสนอต่อที่ประชุม กศจ.เชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางฉวีวรรณ จันภักดี 2. นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล 3. นางดลใจ ทนุตัน 4. นางสาวปุณณดา คำนันท์ ให้ข้าราชการครู ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับคำสั่งประเมิน ด้านที่ 1 - 2 ได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หากมีปัญหา ให้ประสาน คุณศิริเพ็ญ ธุวะคำ ..0816722636

 


ฉบับที่ 11 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 2752 ครั้ง Your IP Address is 54.204.106.194
          $$$...นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน โดยมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 9 และนำคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทั่วทั้งโรงเรียน
 


          

 
          $$$... นาวาอากาศโทนัฎฐ์-พลอากาศตรีหญิง สุภาวดี โหมาศวิน ตัวแทนชมรมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21 มอบเงินทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 อ.แม่ฟ้าหลวง โดยมี นายพงศ์พันธ์ ลีนิน และ นายชยภัทร เถือนคำ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 เป็นตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 เป็นตัวแทนรับมอบ เป็นเงินทั้งสิ้น รวม 300,000 บาท
           $$$...นายปุณณวิชย์ เทพสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันช่วยปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 อ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน จงกลณี จันธิมา ผอ.โรงเรียน คณะครูและนักเรียน กราบขอบพระคุณ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
$$$...นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน โดยมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 9 และนำคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทั่วทั้งโรงเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
$$$... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน รร.บ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 เพื่อทรงเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
$$$...เยี่ยมนักเรียน...นายสมเพชร โนสี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยอื้น อ.แม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะครู นำผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยอื้นโดยเน้นการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1,2,4 สพม.36 ให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขา กพฐ. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
$$$...สร้างขวัญกำลังใจ...นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 และ นายธัญญะ เนียมแตง ประธานกลุ่มเครือข่ายเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน ตรวจเยี่ยมรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูผู้สอนและ ผู้นำชุมชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม อ.เชียงแสน รวมถึงให้ขวัญกำลังใจคณะครู เนื่องจากขณะนี้ตำแหน่งผู้อำนวยการ ว่าง มี นางนภาสิริ มะณู รักษาราชการแทน ผอ.รร. เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 นักเรียนทั้งสิ้น 38 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
$$$...ตรวจสนามสอบ...นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ตรวจเยี่่ยมสนามสอบ O-NET สถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 และ อปท.ในอำเภอแม่สาย โดยภาพรวมทุกสนามสอบเรียบร้อยทุกประการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
$$$...ชนะเลิศ...น.ส.วรัญญา แซ่เจียว, น.ส.อนุตรา ฐิติโชติตระกูลและ ด.ช.โยธกาล อินทร นักเรียนช่วงชั้นที่่ 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาส์น) สพป.เชียงราย เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ผล ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลชนะเลิศ ฝึกสอนโดย นางอุบล ปิตตะพันธ์ และ นางสาวบุษบง กงพลนันท์ อำนวยการฝึกโดย นายสว่าง มโนใจ...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
$$$...นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ปฐมนิเทศและให้โอวาทรวมถึงการปฏิบัติตนให้กับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 26 อัตรา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า