สพป. ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1 รายการ รองชนะเลิศ 1 รายการ
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะสิ่งประดิษฐ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
               นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการและทักษะสิ่งประดิษฐ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 ราย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 นั้น บัดนี้การแข่งขันทักษะดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับเหรียญทอง 9 กิจกรรม เหรียญเงิน 5 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม ได้เข้าร่วมแข่งขัน 1 กิจกรรม และได้เป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ ดังนี้ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองร่ม อำเภอเมืองตาก การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก การประกวดละครสั้นประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอวังเจ้า การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8บท) ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอสามเงา การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อำเภอวังเจ้า การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝนและ เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่นๆอีกต่อไป
          
          
 

ข่าวย่อย
          โดยให้ทุกอย่างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 60 20 ก.พ. 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม หลักสูตรการคัดเลือกออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก สอบข้อเขียน และประเมินประวัติ ประสบการณ์บริหารและผลงาน ภาค ข ประเมินศักยภาพ และภาค ค ประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสัมภาษณ์สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพี ยงแห่งเดียว การรายงานข้อมูลและเอกสารต้องครบถ้วน หากรายงานไม่ตรงจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง บรรจุแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่างโดยไม่มีการขึ้นบัญชีซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราทดแทน พ.ศ.2551 ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก ารศึกษาด้วย ประชุมยังได้เห็นชอบให้ปรับปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยใหม่ให้เร็วขึ้น 10 วัน โดยจะให้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีเวลาเตรียมตัวหาคนใหม่มาสอนแทนคนที่สอบบรรจุได้และระเบียบยังเปิดกว้างให้ผู้เชี่ยวชา ญบางสาขาตามที่คุรุสภากำหนด ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาเฉพาะที่ขาดแคลน มีความต้องการพิเศษสามารถสมัครสอบได้โดยคุรุสภาจะออกใบอนุญาตการสอนให้ก่อน นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคเป็นหน่วยงานการ ศึกษา เพื่อให้มีกฎหมายรองรับในการทำงานด้วย อิชยา/สรุป,ธเนศ,ภาพ กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.ศธ.

 


ฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 467 ครั้ง Your IP Address is 54.204.106.194
          นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตากเขต 1 คว้าแช้มป์สภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.40 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
 

กศจ.ตาก รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

          กศจ.ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2560 นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2560 จำนวน 82 อัตรา จำนวน 24 สาขาวิชาเอก โดยจะรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคาร ทักษิเณ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 1 www.takesa1.go.th ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวว่า การสอบแข่งขันในครั้งนี้ จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบเบาะแส มีกลุ่มบุคคลหรือมีบุคคลใดอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ โดยเรียกผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ขอให้ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลดังกล่าว และให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตาก เขต 1 087- 1981990 , นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 081 – 7075312 ,นายมรกต กลัดสะอาด ผอ.สพม. เขต 38 081-7859195 และ หมายเลขโทรศัพท์ สพป.ตาก เขต 1 055-511831

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตากเขต 1 คว้าแช้มป์สภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.40 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
สพป.ตากเขต 1 มีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนในชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ไอซีที จัดสื่อออนไลน์ผ่านยูทูปทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆหมุนเวียนมาบันทึกเทปในกลึุ่มสาระต่างๆ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า