สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 6633  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การสนับสนุนพันธ์ปลา

     ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เอ็มอนุบาลปลา ลูกชายคุณครูชลอ และคุณครูหิรัญญา นุ่มมีชัย มอบพันธ์ปลาให้กับโรงเรียนบ้านกองโค เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก

     ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านกองโค นำโดย นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางจัดการแข่งขันกีฬานายางเกมส์ 60 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

     วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านนายางจัดการแข่งขันกีฬานายางเกมส์ 60 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง มีโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอย
หัวข้อข่าว : ปฐมวัย และนักเรียนพิเศษ ทัศนศึกษาภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

     นางสาวกิติยาภรณ์ นุชพุ่ม และนางสาวจันทรรัตน์ ธนพลทวีลาภ ได้นำนักเรียนชั้นปฐมวัย และนักเรียนพิเศษโรงเรียนวัดดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ไปทัศนศึกษาภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เ้มื่อวันที......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอย
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ บริการตัดผม

     วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้นำนักศึกษามาบริการตัดผมให้ก้ับนักเรียนโรงเรียนวัดดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวัันที่ 15 กุมภาพ้นธ์ 2560 ในนามโรงเรียนวัดดอย ขอขอบพระุคุณ มา ณ โอกาสน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอย
หัวข้อข่าว : ทำบุญ ว้ันมาฆบูชา ประจำปี 2560

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย ได้ไปทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน และทอดผ้าป่าเพื่อสบทบทุนต่อเติมสร้าง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิกหมวก งานเลาะริมน่าน “นั่งแคร์ แลน้ำน่าน ชิมอาหารอย่อย” ครั้งที่ 2

     ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านกองโค นำโดยนายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค ได้นำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้นำนักเรียน ประมาณ 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ในการนี้ทาง......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตกปลา “ชิงหลิวชิงแชมป์ปลาเกล็ด ครั้งที่ 4" ณ บ่อตกปลาโรงเรียนบ้านกองโค

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านกองโค นำโดยนายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.กำแพงเพชร

     วันที่ 3 กุุมภาพันธ์ 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายางและคณะครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.กำแพงเพชร โดยเข้าชมอุทยา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
หัวข้อข่าว : วันที่30-31มกราคม2560โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาเป็นสถานที่จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

     เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เป็นสถานที่จัดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มเครื่อข่ายคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง โดยมี รองฯ วิเชียร ทรงศรี รอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
หัวข้อข่าว : โครงการครูจิตอาสาภาษาจีน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว

     เมื่อวันที่29มกราคม2560นำโดยนายอุเทน แก้วทิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว และคณะครูได้จัดกิจกรรมการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นป.2-ป.6ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มครูจิตอา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 24 มกราคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ได้เข้าการอบรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาต NT O-NET ป.3 ป.6 และ ม.3

     วันที่ 26 และ 28 มกราคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง และครูผู้รับผิดชอบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT O-NET ป.3 ป.6 และ ม.3......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหาดงิ้วเข้าค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-Net

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นำโดย นายอุเทน แก้วทิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-Net ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25-27 มกราค......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560